سخنی از غم

بارها گفتم که زندگی رو با غم و شادی هاش پذیرفتم زندگی بی غم امکان نداره اما گاهی فکر می کنم اینقد غم دیدم که دیگه هیچ غمی برام بزرگ نی


/ 2 نظر / 18 بازدید
حمید

میخی افتاد ! بخاطرمیخی ، نعل اسبی افتاد ! بخاطرنعل ، اسبی افتاد ! بخاطراسب ، سواری افتاد ! بخاطرسواری ، جنگی شكست خورد ! بخاطرشكستی ، مملكتی نابودشد ! وهمه اینهابخاطر كسی بود ، كه میخ راخوب نكوبیده بود !!! این است واقعیت جامعه ما

حمید

ممنون مثل همیشه جالب بود