ادبیات دخترهای لوس

خوشگل = خوجل


خوبی = خوفی


جیگرتو بخورم = جیگلتو بخولم


عشق منی = عجق منی


قربونت برم = قلبونت بلم

چطوری؟ = تطولی؟

چی کار می کنی = چیکال می کنی

سلام = شلام

دختر= دخمل

پسر = پسمل

عزیزم = عجیجم

جون = جونزززززز

بی تربیت: بی تبلیت

بی ادب: بی عوض (این یکی درک ربطش کمی مشلکه واقعاً)

دوست ندارم: اصنم نِی خوام

نمیدونم= نیدونم(بعضی ها این روزا خیلی زیاد میگن!!)

دوست = دوکس (این کلمه رو نمیدونم از کجا درآوردن)

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد

تیتال میتولی رو چند روز پیش شنیدم