نام من...

نام من عشق است

                     می شناسیدم؟

زخمی ام زخمی سراپا

                   می شناسیدم؟

باشما طی کرده ام راه درازی را

خسته ام خسته.

                 می شناسیدم؟

این زمان گرچه ابری پوشاندهاست رویم

من همان خورشید تابانم.

               می شناسیدم؟

این چنین بیگانه از من روی مگردانید.

در کف فرهاد تیشه من نهادم .من

می شکستم بیستون را .من

من همان مهربان سالهای دورم

رفتم از یادتان یا

             می شناسیدم؟

نام من عشق است

می شناسیدم؟

/ 0 نظر / 9 بازدید